Type Here to Get Search Results !

Telugu Christian Songs Lyrics | Jesus songs telugu list | Telugu all songs

Telugu Christian Songs Lyrics | Jesus songs telugu list | Telugu all songs

 1. దాటిపోవు వాడు కాదు - యేసు దైవము
 2. ఎవరు చూపించలేనీ - ఇలలో నను వీడిపోనీ
 3. నడిపించు నా నావా నడి సంద్రమున దేవా
 4. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
 5. ప్రభువా నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరమైనవి
 6. నీతో నుండని బ్రతుకు
 7. పరాక్రమముగల బలాఢ్యుడా
 8. యేసు నీవే కావాలయ్యా నాతో కూడా 
 9. నీ ప్రేమయే నాకు చాలు
 10. దేవుని ప్రేమ ఇదిగో
 11. ఊహించలేను ప్రభూ నీ మమతను
 12. ఏపాటి దాననయా నన్నింతగా 
 13. దీనుడా - అజేయుడా - ఆదరణ కిరణమా
 14. యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము 
 15. నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు
 16. నా చిన్ని హృదయముతో
 17. నీ కంటిపాపనూ
 18. బంగారం అడుగలేదు
 19. మాయాలోక ఛాయల్లోన మోసం 
 20. ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
 21. దినమెల్ల నే పాడినా కీర్తించినా
 22. ప్రార్ధన వినెడి పావనుడా
 23. నీకంటె నమ్మదగిన దేవుడెవరయ్యా
 24. సర్వ యుగములలో సజీవుడవు
 25. భీకరుని బాహుబలము తక్కువైనదా
 26. మనిషిగా పుట్టినోడు మహాత్ముడైనా
 27. సృష్టికర్తవైన యెహోవా - నీ చేతిపనియైన 
 28. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 29. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ 
 30. సుగుణాల సంపన్నుడా 
 31. నా కెంతో ఆనందం నీ సన్నిధి ప్రభువా
 32. కనుచూపు మేరలోన ఏ ఆశ లేని వేళ
 33. ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము 
 34. గమ్యం చేరాలని నీతో ఉండాలని 
 35. భేదం ఏమి లేదు అందరును పాపం 
 36. తలవంచకు నేస్తమా తలవంచకు నేస్తమా
 37. ఆనందం నీలోనే ఆధారం నీవేగా
 38. నీతోనే ఆనందం నీలోనే అతిశయం
 39. ఎడబాయని నీ కృప
 40. విలువైనది నీ ఆయుష్కాలం
 41. మోయలేని భారమంత సిలువలో మోసావు
 42. నా కనుచూపు మేర యేసు నీ ప్రేమ
 43. చలి రాతిరి ఎదురు చూసే
 44. కల్వరి ప్రేమను తలంచునప్పుడు
 45. అపరాధిని యేసయ్య
 46. సిలువలో ఆ సిలువలో ఆ ఘోర కల్వరిలో
 47. నీ త్యాగమే నే ధ్యానించుచూ 
 48. సిలువలో నీ ప్రేమ
 49. పదములు చాలని ప్రేమ ఇది
 50. నీవు లేని రోజు అసలు రోజే కాదయా
 51. కన్నీరేలమ్మా కరుణించు యేసు
 52. తల్లిలా లాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును
 53. నిత్యము స్తుతియించిన నీ రుణము 
 54. సదాకాలము నీతో నేను
 55. జీవనదిని నా హృదయములో
 56. నా పైన నీకున్న ప్రేమ-నిను దోషిగ చేసెన్ 
 57. అందరు నన్ను విడచినా
 58. యుద్ధము యెహోవాదే - యుద్ధము యెహోవాదే
 59. ప్రేమలో పడ్డాను… నేను ప్రేమలో పడ్డాను
 60. శాశ్వతమైన ప్రేమతో నను ప్రేమించావయ్యా
 61. అబ్రాహాము దేవుడవు ఇస్సాకు దేవుడవు
 62. సిలువలో సాగింది యాత్ర
 63. సిలువలో నా కొరకు  వ్రేలాడిన యేసయ్యా
 64. కల్వరి గిరిపై సిలువ భారం
 65. సిలువపై ఎగసి చిమ్మిన రక్తం 
 66. వ్రేలాడుచున్నావా ? అల్లాడుచున్నావా
 67. విలువైన రక్తం చిందించితివా
 68. సిలువను చూచితిని
 69. శరణుకోరియుంటిని
 70. చూడుము ఈ క్షణమే కల్వరిని
 71. మన మార్గము - సత్య జీవము - నిత్యుడేసు
 72. వర్ణించలేనయ్య , ఊహించలేనయ్య
 73. శ్రమనొందినావా ఆ సిల్వలో
 74. మధురమైనది నా యేసు ప్రేమ
 75. చెమ్మగిల్లు కళ్ళలోన కన్నీళ్లెంత కాలం
 76. ప్రియమైన యేసయ్యా ప్రేమకే రూపమా
 77. అత్యున్నత సింహాసనముపై 
 78. అన్ని నామముల కన్న పై నామము 
 79. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు అన్నీ సాధ్యమే
 80. అసాధ్యమైనది లేనే లేదు నన్ను
 81. అంకితం ప్రభూ నా జీవితం 
 82. ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము
 83. ఇంత కాలం నీదు కృపలో కాచిన దేవా
 84. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా
 85. ఎన్ని తలచినా ఏది అడిగినా
 86. కుమ్మరి ఓ కుమ్మరి జగతుత్పత్తిదారి
 87. తార వెలిసింది ఆ నింగిలో ధరణి మురిసింది
 88. దివ్య తార! దివ్య తార! దివినుండి 
 89. నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా
 90. నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా
 91. నా ప్రాణమా నాలో నీవు ఎందుకు
 92. ప్రేమించెద యేసు రాజా నిన్నే ప్రేమించెద
 93. అన్ని నామముల కన్న ఘనమైన నామము
 94. అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు
 95. అందాలతార అరుదెంచె నాకై అంబర వీధిలో
 96. ఇది శుభోదయం – క్రీస్తు జన్మదినం
 97. ఇళ్లలోన పండుగంట కళ్ళలోన కాంతులంట
 98. ఈ స్తుతి నీకే మా యేసు దేవా
 99. కనులున్నా కానలేని చెవులున్నా 
 100. కలవంటిది నీ జీవితము కడు స్వల్ప కాలము
 101. కాలాలు మారిన గాని – యేసు మారడు
 102. నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
 103. అద్వితీయ సత్య దేవుడు - క్రీస్తేసే
 104. అన్ని కాలంబుల – నున్న యెహోవా
 105. అన్నిటి కన్నా ప్రార్థనే మిన్న అన్న బైబిల్
 106. అన్ని వేళల వినువాడు నీ ప్రార్ధనలన్నిుయు
 107. అనుదినం ఆ ప్రభుని వరమే అనుక్షణం
 108. అంతే లేని నీ ప్రేమ ధార ఎంతో నాపై 
 109. ఆకాశ వాసులారా యెహోవాను స్తుతియించుడి 
 110. ఆశ తీర నా యేసు స్వామిని కొలిచెదను
 111. ఆశీర్వాదంబుల్ మా మీద వర్షింపజేయు మీశ
 112. ఇది కోతకు సమయం పనివారి తరుణం
 113. అమూల్యమైన ఆణిముత్యమా
 114. ఆలయంలో ప్రవేశించండి అందరు
 115. ఇదిగో దేవా నా జీవితం
 116. ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే 
 117. ఈలాటిదా యేసు ప్రేమ
 118. ఉత్సాహ గానము చేసెదము
 119. ఉన్నపాటున వచ్చు-చున్నాను 
 120. ఊహించలేనయ్యా వివరించలేనయ్యా
 121. ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి
 122. ఎన్నో ఎన్నో మేలులు చేసావయ్యా
 123. కలువరి సిలువ సిలువలో విలువ
 124. కవులకైనా సాధ్యమా
 125. కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము
 126. కొంతసేపు కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
 127. గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని
 128. నీ దయలో నీ కృపలో కాచితివి
 129. నశియించు ఆత్మలెన్నియో
 130. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహ బంధం
 131. నన్నెంతగానో ప్రేమించెను
 132. నా కనుల వెంబడి కన్నీరు రానీయక
 133. అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు
 134. అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప
 135. ఆకర్షించే ప్రియుడా…
 136. ఆగక సాగుమా సేవలో ఓ.. సేవకా
 137. ఆనందింతు నీలో దేవా
 138. ఆరాధన అధిక స్తోత్రము
 139. ఆరాధించెదను నిన్ను
 140. ఆరాధన యేసు నీకే
 141. ఆరాధన నీకే – ఆరాధన నీకే
 142. ఆరాధించెదం ఆర్భాటించెదం
 143. నీవే నన్ను కోరుకున్నావు
 144. నూతన యేరూషలేం నా గమ్యస్థానము
 145. నే సాగెద యేసునితో
 146. సాగెద నేను యేసునిలో 
 147. సాగేటి ఈ జీవ యాత్రలో
 148. సిలువ సాక్షిగా యేసు సిలువను
 149. స్తుతి సింహాసనాసీనుడా
 150. స్తుతియించి కీర్తించి ఘనపరతును
 151. ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహానీయము
 152. ఒకసారి నీ స్వరము వినగానే
 153. ఒక క్షణమైనా నిన్ను వీడి
 154. ఒక దివ్యమైన సంగతితో 
 155. ఓరన్న…  ఓరన్న
 156. కనలేని కను లేలనయ్యా 
 157. కనలేను ప్రభుకేల శ్రమ సిల్వపై
 158. ఆనంద యాత్ర ఇది ఆత్మీయ యాత్ర
 159. ఆయనే నా సంగీతము 
 160. ఆరని ప్రేమ ఇది – ఆర్పజాలని జ్వాల ఇది
 161. ఆరాధించెద నిను మది పొగడెద
 162. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 163. తండ్రీ దేవా… తండ్రీ దేవా…
 164. ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
 165. నీకే నా ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా
 166. యేసు రాజా నీకే ఈ స్తుతి ఆరాధన
 167. స్తుతి నీకే యేసు రాజా
 168. రాజా నీ భవనములో రేయి పగలు
 169. అన్ని వేళల ఆరాధన
 170. అన్నీ వేళల వినువాడు
 171. మహిమ నీకే ఘనత నీకే
 172. జుంటె తేనె కన్నా తీయనిది
 173. ఎవరికి ఎవరు ఈ లోకంలో
 174. ఎంత మధురము యేసుని ప్రేమ
 175. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా 
 176. ఎంతో  వింత యెంతో చింత
 177. ఏ పాపమెరుగని
 178. మంచి స్నేహితుడా మంచి కాపరివి
 179. నా కన్నుల కన్నీరు తుడిచినా
 180. మహిమకు పాత్రుడా
 181. అత్యున్నతమైనది యేసు నామం
 182. మహిమ నీకే ప్రభూ
 183. నిత్య ప్రేమతో – నన్ను ప్రేమించెన్
 184. నిను పాడాలని కీర్తించాలని
 185. నిన్ను తలచి నను నేను మరచి
 186. నిన్నే ప్రేమింతును నిన్నే ప్రేమింతును యేసు
 187. నిరంతరం నీతోనే జీవించాలనే
 188. నీ ధనము నీ ఘనము ప్రభు యేసుదే
 189. నీ స్నేహము ఎంతో సత్యము
 190. జీవితమంతా నీ ప్రేమ గానం
 191. జీవన తొలి సంధ్య
 192. జీవమా… యేసయ్యా…ఆత్మతో నింపుమా
 193. తనువు నా దిదిగో గై
 194. తరాలు మారినా యుగాలు గడిచినా
 195. తేనెకన్న తీయనైనది
 196. దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో
 197. దేవునికి స్తోత్రము గానము
 198. నాదు జీవితము మారిపొయినది
 199. రాజా నీ సన్నిధిలో
 200. ఎంత దూరమైనా అది ఎంత భారమైనా
 201. కల్యాణం కమనీయం
 202. కలనైనా ఇలనైనా
 203. కమ్మని బహుకమ్మని
 204.  కన్నులనెత్తి పైరుల చూడు
 205. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు దేవా
 206. యేసయ్యా నీ ప్రేమ – నా ధ్యానం
 207. యేసయ్యా యేసయ్యా…
 208. నీ ప్రేమా నీ కరుణా చాలునయ్యా
 209. మధురం ఈ శుభ సమయం
 210. మనసులొకటాయే భువిలో
 211. ఇది దేవుని నిర్ణయము
 212. ఊహించలేని కార్యములు
 213.  వివాహమన్నది పవిత్రమైనది
 214. యెహోవా నా కాపరి – యేసయ్య నా ఊపిరి
 215. నమ్మదగిన దేవుడవు యేసయ్యా
 216. మనసెరిగిన యేసయ్యా
 217. శక్తి చేత కాదనెను
 218. శక్తి చేత కాదు బలము చేత కాదు
 219. నన్ను పిలచిన దేవా – నన్ను ముట్టిన ప్రభువా
 220. నా హృదయాన కొలువైన యేసయ్యా 
 221. కృపగల దేవా దయగల రాజా
 222. ప్రేమ క్షమలను సమపాళ్లుగా
 223. నీ రూపం నాలోన – ప్రతిబింబమై వెలుగనీ
 224. ఏ యోగ్యత లేని నన్ను నీవు 
 225. క్షమాపణ దొరికేనా
 226. ఉదయమున నీ సన్నీదిలో 
 227. ఎంత కృపామయుడవు యేసయ్యా
 228. ఎంత ప్రేమ యేసయ్యా
 229. హల్లే హల్లే హల్లే హల్లేలూయా
 230. విడువవు నన్నిక ఎన్నడైననూ
 231. నన్ను గన్నయ్య రావె నా యేసు
 232. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 233. నీ కొరకు నా ప్రాణము
 234. నీ కొరకు నా ప్రాణం ఆశపడుచున్నది
 235. నీదెంతో కరుణా కరుణామయా
 236. నన్ను కావగ వచ్చిన నజరేయా యేసయ్యా
 237. మా గొప్ప దేవా – మము కరుణించి
 238. నీ ప్రేమే నను ఆదరించేను
 239. తరచి తరచి చూడ తరమా
 240. సిలువ చెంతకు రా
 241. సందేహమేల సంశయమదేల
 242. జీవితమంటే మాటలు కాదు చెల్లెమ్మా
 243. ఈ జీవితం విలువైనది
 244. మెల్లని చల్లని స్వరము యేసయ్యదే
 245. నలుగకుండ గోధుమలు
 246. నా ప్రియ దేశం భారత దేశం
 247. యేసయ్య నామంలో శక్తి ఉన్నదయ్యా
 248. పువ్వులాంటిది జీవితం రాలిపోతుంది
 249. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 250. ఆశపడకు ఈ లోకం
 251. ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు
 252. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త
 253. ఆశ్చర్యాకరుడా నా ఆలోచన కర్తవు
 254. యేసు యేసూ.. యేసూ.. యేసు
 255. నా జీవిత భాగస్వామి
 256. సుందరుడా… అతిశయుడా
 257. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 258. యెహోవా నా బలమా
 259. ఓ ప్రభువా… ఓ ప్రభువా…
 260. ఓ యాత్రికుడా ఓహో యాత్రికుడా
 261. ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా
 262. ఓ నావికా.. ఓ నావికా..
 263. ఓ సంఘమా సర్వాంగమా
 264. అందరు మెచ్చిన అందాల తార
 265. ఆరాధ్య దైవమా నా ప్రాణ దుర్గమా
 266. ఆరాధన ఆరాధన ఆత్మీయమైన
 267. నీదు ప్రేమ నాలో ఉంచి
 268. నీతోనే నడిచెదనయ్యా
 269. ఎంత ప్రేమో నాపై యేసయ్యా
 270. ఆడెదన్.. పాడెదన్
 271. ఎవరితో నీ జీవితం – ఎందాక నీ పయనం
 272. ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప
 273. ఏ సమయమందైనా ఏ స్థలమందైనా
 274. ఉన్నత స్థలములలో నివసించువాడ
 275. ఎవరు  ఉన్న  లేకున్నా
 276. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 277. ఏమని పాడను – ఏమని పొగడను
 278. కన్నులుండి చూడలేవ యేసు
 279. సర్వోన్నతుడా - నీవే నాకు
 280. సంతోషమే సమాధానమే
 281. ఆకాశమే పట్టనోడు – ధరణిలో
 282. ఆనందమే పరమానందమే
 283. పరిశుద్ధుడా పావనుడా (ఆరాధన నీకే)
 284. ఉల్లాస జీవితం అది ఊహకు అందనిది
 285. ఎల్లలు లేనిది సరిహద్దులు లేనిది
 286. ఎవరూ లేక ఒంటరినై అందరికి నే దూరమై
 287. ఎండిన ఎడారి బ్రతుకులో
 288. ఏ యోగ్యతా లేని నన్ను
 289. ఏ రీతి స్తుతియింతును
 290. ఏమని ఏమని నే పాడెదన్
 291. ఏమని నే పాడెదన్
 292. ఒక వరమడిగితిని యేసయ్యా
 293. కలలా ఉన్నది నేనేనా అన్నది
 294. అన్ని నామముల కన్న పై నామము
 295. అమ్మా అని నిన్ను పిలువనా
 296. అరుణ కాంతి కిరణమై
 297. ఆకాశమందు నీవుండగా
 298. ఆశతో నీ కొరకు ఎదురుచూచుచుండగా 
 299. నీవు ఒంటరివా.... తోడులేక ఉన్నావా
 300. సుమధుర స్వరముల గానాలతో
 301. ప్రార్థన శక్తి నాకు కావాలయ్యా
 302. నాకు ఆధారామైన, యేసయ్య.. 
 303. కీర్తింతు నీ నామమున్ - నా ప్రభువా
 304. కృప కృప నా యేసు కృపా
 305. కృపా సత్య సంపూర్ణుడా
 306. కృప వెంబడి కృపతో
 307. యేసయ్య నీ ప్రేమ నా సొంతము
 308. ఇదే కృపా కాలమిది - క్షమాపణ దొరుకునది
 309. ఊహించలేదయ్యా ఈ మేలులన్నియు
 310. ఎత్తుకే ఎదిగినా – నామమే పొందినా
 311. నా ప్రియుడా నా ప్రియ యేసు
 312. నా బలమంతా నీవేనయ్యా
 313. నా యెడల నీకున్న తలంపులన్ని
 314. నా ప్రాణానికి ప్రాణం నీవేనయ్యా
 315. నా ప్రాణమైన యేసు నా ప్రాణములోనే 
Telugu Christian Songs Lyrics